Uko wahagera

Urwaruka Ruzeye Amahoro n'Iterambere mu Matora


Ugutsimbataza amahoro mu gihugu n’umwidegemvyo mu vy’umutekano, ni icipfuzo urwaruka ruhurizako, yuko inzego nshansha zoshira imbere. Ku rundi ruhande, ni iterambere rikura umunyagihugu mu bukene, n’ukwitaho kubungabunga amagara yiwe nko mu kuvuza abatishoboye. Kukaba nkako, imiryango itari mike ntikironsa abana ibifungurwa bikwiye, ikabura n’uburyo bwo kuriha ibitaro igwaje. Muri bino bihe vy’imyiyamamazo y’amatora ’abarongozi b’amakomine, urwaruka rutari ruke rurayitaba rugasaba gushigikira abo bisangiye umugambwe.

Mu mahuriro ya mbere yabereye ku murwa mukuru Bujumbura, rwaratera indirimbo, imvyino n’ivyivugo bihayagiza imigambwe ruyoboka, rufise n’ibimenyetso biyiranga nk’amadarapo. Iruhande y’abakuze, imiyabaga yaramanika ivyapa biriko amafoto y’abashinze imigambwe ihurikiyemwo nka Rudoviko Rwagasore muri UPRONA, Melchior Ndadaye ku bayoboke ba SAHWANYA – FRODEBU.

Iruhande y’ivyiyumviro abakiri bato bahurizako, umwe wese arafise imigambi ashimikirako muy’umugambwe arimwo. Gloriose Ndayishimiye ari muri UPRONA ashaka yuko akaranga nk’abasokuru n’iragi ry’umuganwa Rudoviko Rwagasore vyokurikizwa, Janvier Nahimana wo muri CNDD – FDD ashira imbere ukugwiza umwimbu n’amashure :

« Ico twashaka gukurikiza ni iragi ry’abasokuru, n’iragi rya Rwagasore.Uko igihugu gitituka ku va kuko tugenda turata akaranga. Dushaka rero kuvyura akaranga ka kera tuzi yuko umuganwa Rudoviko Rwagasore ahanini yoba yaradusigiye iragi ridufitiye akamaro. »

« Hazohinduka ibintu vyinshi, nk’abantu bato bato bakaronka ubuzi bakora kugira baronke ikintu bashobora gufungura. Hariho nk’amashure yasambuwe twashaka niyamara kuja ku nzego bayasanure turonke urwaruka rwinshi mu Burundi rwize. Ku vyerekeye ivy’indimo baze bahimirize abanyagihugu barime bimbure kugira ntihagire ivy’inzara bizosubira gutera igihugu c’Uburundi. »

Ukugira uruhara mu nzego z’imigambwe ni icipfuzo c’urwaruka. Imwe mu miyabaga iri muri UPRONA isaba abakuze bawuhurikiyemwo kuyiha ikibanza kinini kugira ironke akaryo k’ugukoresha inguvu ifise mu guteza imbere igihugu. Tumenyeshe ko imigambwe 31 ariyo ikibandanya ihiganwa kuri 35 yemewe n’amategeko.

XS
SM
MD
LG