Uko wahagera

Nta Murundi Azosubira Guhabwa Pasiporo Atishikiye mu Gihugu


Pasiporo y'Uburundi

Inama nshingamateka y'Uburundi kuri uno wa mbere yaremeje itegeko rigenga impunzi. Iryo tegeko rizibuza kuba mu bisagara rikabagabanya umwidegemvyo w'uruja n'uruza mu gihugu hagati. Integuro y'iryo tegeko yari yajanywe n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati n'umutekano.

Umushikiranganji Gervais Ndirakobuca yanatangaje ko ata Murundi n'umwe ari hanze y'igihugu azosubira kwemererwa guhabwa urupapuro rw'inzira atishikiye ku butaka bw'Uburundi kiretse abanyeshure gusa.

Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati yasiguriye abashingamateka ko itegeko rigenga uruja n’uruza rw’Abarundi n’abanyamahanga, impunzi n’abatagira akabira begukira bisanze ku butaka bw’Uburundi rimaze imyaka irenga 30 kandi ko ari ngombwa ko rishasha abashingamateka babwirizwa kubanza kuryemeza.

Iryo tegeko ririmwo uburenganzira, ibihano bishobora gufatirwa abanyamahanga n’impuzi zakirwa n’Uburundi uhereye ku mwidegemvyo wo gutembera mu gihugu,ukwankirwa kuba mu bisagara, ukubakana n’abavukagihugu, ukuronswa impapuro z’agateganyo zo kuba mu gihugu ,guhabwa ubwenegihugu n’ibindi.

Icegera ca mbere c’umukuru w’inama nshingamateka aturuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko, imwe mu yirimwo ikambi y'impunzi z'Abakongomani asanga abahungiye mu Burundi bakwiye gukurikiranirwa hagufi.

Daniel Gelase Ndabirabe,umukuru w’inama nshingamateka we yifuza ko ata mpunzi zosubira kuba mu bisagara. Gervais Ndirakobuca, umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati yajanye iyi nteguro nsasha mu nama nshingamateka avuga imaze kwemezwa ibi bibazo vyose bizotorerwa umuti.

Umushingamateka Appollinaire Sindayikengera we arajwe ishinga n’ikibazo c’Abarundi baba mu mahanga ariko bagasabwa kurinda kuja mu gihugu igihe bifuza guhinduza impapuro z’inzira. Aha umushikiranganji Ndirakobuca yemeza ko kiretse abanyeshure ata wundi muntu n’umwe yemerewe guhabwa urupapuro rw’inzira atari ku butaka bw’Uburundi.

Iyi nteguro y’itegeko rigenga uruja n’uruza rw’Abarundi n’abanyamahanga, impunzi n’abatagira akabira begukira bisanze ku butaka bw’Uburundi yemejwe ijana kw’ijana n’abashingamateka.

Ubu ibijanye na kino gisata vyose bizorangurirwa mu buyobozi bukuru bw’abasohoka n’abinjira PAFE mu gihe vyahora birangurwa n’ubuyobozi butandukanye, bumwe bwegukira intwaro yo hagati, ubundi burabwa n’ubw’umutekano wo hagati mu gihugu.

Umushikiranganji Ndirakobuca yabwiye abashingamateka kandi ko n’utunenge twose twahora twibonekeza kugeza aho Uburundi bushirwa ku rutonde rw’ibihugu bikora urucuruzwa rw’abantu tuzokosorwa vyoroshe iri tegeko rimaze kuja mu ngiro.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG