Uko wahagera

Muyinga: Gufungwa Imyaka 20 ku Bacangero?


Jean Bosco

Umushikirizamanza wa parake ya Muyinga yasabiye igihano co gupfungwa imyaka 20 n’ihadabu y’amafaranga ibihumbi 100 abantu 9 bafatiwe mu ntara Muyinga mu mwaka uheze bagirizwa kuja mu bagwanyi b’abacangero. Inyuma y’ugusubizwa inyuma incuro zigera kuri 3 uno musi urubanza rwabo rwaburanishijwe rugirako ruca ruja mu mwiherero.

Icaha c’ubucangero gisanzwe canditse mu gitabo mpanavyaha ca II mu ngingo ya 581 nico umushikirizamanza yashengejeko abantu 9 bafashwe mu kwezi kwa 6 mu mwaka uheze kw’igenekerezo rya 11. Umushikirizamanza atangura imburano ziwe avugako batororokanye buririra mu bibanza 3 imodoka yo mu bwoko bwa Hiace.

Kw’isonga ry’abagirizwa, Saidi Ndayihanzamaso, Batazira Shehe. Uyu yagirizwa n’umushikirizamanza ko ariwe yabegeranije mukubahamagara umwumwe kuri terefone mbese akagirizwa no kuba ariwe yaha itegeko umushoferi yari abatwaye ryo guhagarara bageze aho babatora.

Umushikirizamanza yatatse nk’icabona gikuru kuri ivyo birego uwitwa Nyandwi André avugako yari mubari bashwabuwe kujana nabo mu migwi y’abagwanyi mu nyuma ariyonjorora aca abimenyesha abajejwe intwaro. Saidi Ndayihanzamaso afatwa n’umushikirizamanza nk’umukuru wabo, niwe yireguye ubwambere.Yabwiye sentare ko yari agiye kurondera isoko y’ibigori kw’isoko yo kumasanganzira muri komini ya Kiremba mu ntara ya Ngozi.

Abandi nabo bisiguye ugutandukanye: nko gukurikirana imanza z’amatongo, kuja kumara imanza, gusuhuza abagwayi. Hari n’abisiguye bavugako bari bitavye akamo k’umukuru w’igihugu ko guhungura abana babo bari bahunze. Umushikirizamanza yari yitwaje n’impampuro yakuye mu mashirahamwe yo gutumatumanako hakoreshejwe amaterefone ngendanwa, izo mpapuro zikaba zerekana uko bagiye barahamagarana n’uwagirizwa kubahwabura amasaha make imbere y’uko begerana.

Abagirizwa nacanecane Saidi Ndiyihanzamaso Bagumye basigurira sentare ko ugwo rukurikirane rw’ingene bahamagaranye atarirwo ariko sentare ikaba itanyuzwe.

Niko kubabaza ko mugihe yonyene yokwikorera amatohoza igasanga ivyo batoye bihuye n’ivy’umushikirizamanza ko boca bemera kw’icaha kibagiriye. Bemereye sentare ko mugihe urwo rukurikirane rw’ingene bahamagaranye rwoherekezwa n’amajwi y’ivyo bavuganye ko boca bemera icaha. Bamwe bari bafise ivyabona ,abandi batabifise. Vyose vyumvirijwe co kimwe n’abandi bagiye barakwa n’ababuranyi kugira bamurikire sentare,abo ni nkabajejwe intwaro n’abo mu miryango y’abo bashengejwe.

Icabona gikuru c’umushikirizamanza cemeje ko Saidi Ndayihanzamaso yamushwabuye amubwira ko bazoja mu gisirikare ca Hussen Radjabu bakazokwinjirira mu gihugu c’Urwanda. Saidi Ndayihanzamaso asanzwe ajejwe kwigisha umugambwe UPD-Zigamibanga muri komini Muyinga yabwiye sentare ko ico cabona c’umushikiriza bari basanzwe bafitaniye amatati. Yongeyeko yuko ari n’irementanya rifatiye kuri politike asigurako ico cabona c’umushikirizamanza badasangiye umugambwe.

Mu gusozera imburano zabo,abashengejwe basavye sentare ko yobambika izera kubwabo bakabona ko ataco bazira.Umushikirizamanza nawe yaciye abasabira igihano co gufungwa imyaka 20 no gutanga ihadabu y’amafaranga y’amarundi ibihumbi 100. Urubanza rwaciye rushigwa mu mwiherero,uwari ahagarariye sentare aca amenyeshako urwacitse ruzomenyekana bitarenze itariki 4/7/2014. Urwo rubanza rwari rumaze gusubinzwa inyuma incuro zishika kuri 3 kubera ko ivyabona nacanecane ivy’umushikirizamanza vyaba bitarengutse.

Mugihe barengutswa ubwambere bashengejwe n’umushikirizamanza kucaha co kuja mu migwi igwana uno musi naho bakarenguka ku caha co kuba abacangero ,umukuru wa sentare nkuru ya Muyinga avugako guhindundura kamere y’icaha biri mu vyo sentare iheza ikihweza.

XS
SM
MD
LG